Rozsah a druh poskytovaných služieb

Pri poskytovaní sociálnych služieb v Dome Charitas sa riadime predovšetkým kresťanskými zásadami v duchu Evanjelia, rozvíjajúc odkaz nášho zakladateľa biskupa Jána Vojtaššáka. Za všetkým je však človek, so svojimi slabosťami a obmedzeniami, naše služby sú zamerané predovšetkým na klientov v Domove sociálnych služieb pre dospelých s celoročnou starostlivosťou.

Cieľom sociálnej služby poskytovanej v Dome Charitas je zabezpečenie sociálnej, pedagogickej, zdravotníckej a humanitárnej služby, kvalitatívne založenej na etických princípoch vlastných náboženským spoločnostiam, poskytujúcim pomoc ľuďom v sociálnej núdzi, rešpektujúc tak ich základné princípy bez ohľadu na rasu a vierovyznanie. Ďalej ide o zabezpečenie kvality života v terminálnom štádiu, so zameraním na to, aby klient sa necítil opustený a osamotený a po zdravotníckej stránke zabezpečiť, aby jeho bolesti boli čo najviac zmiernené. Po duchovnej stránke každému klientovi ponúknuť možnosť návštevy kňaza a jeho sprevádzanie až do poslednej chvíle života.

Kritéria

♦ Poslanie a ciele poskytovanej služby sú definované v písomnej podobe.

(Zmluva o poskytovaní sociálnej starostlivosti uzatvorenej podľa § 74 ods. 3  z.č. 448/208 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení).

♦ Dom Charitas má definované spôsoby dosahovania cieľov svojich služieb a má popísané metódy a princípy poskytovania služieb.

♦ Cieľovou skupinou sociálnej služby sú ľudia v terminálnom štádiu života, občania bez rodinného prostredia, bez sociálnych kontaktov, občania starí, chorí a pod.

♦ Poskytované služby zodpovedajú deklarovaným cieľom a poslaniu a sú poskytované klientom, ktorí patria do stanovenej cieľovej skupiny.

Prijímacia procedúra

Cieľom prijímacej procedúry je zoznámiť potenciálneho klienta so službami poskytovanými Domom Charitas a s podmienkami prijatia, aby bolo zrejmé, či budú splnené jeho očakávania. Dom Charitas má stanovený postup, spôsob a kritériá pre prijímaciu procedúru. Pri nej ho zoznamuje s kritériami pre prijatie, s podmienkami a spôsobmi poskytovania služby a zisťuje jeho potreby. Záujemcom z cieľovej skupiny je služba dostupná bez diskriminácie.

♦ Pravidlá pre prijímaciu procedúru nepripúšťajú diskrimináciu.

♦ Dom Charitas má definované pravidlá pre informovanie záujemcov o službu, o podmienkach, cieľoch, spôsoboch poskytovania služby a o cieľovej skupine.

♦ Informácie o poskytovaných službách v Dome Charitas sú záujemcovi, resp. jeho príbuzným, poskytované zrozumiteľne, aby záujemca o službu poznal či služba spĺňa jeho požiadavky a mohol sa rozhodnúť, či ju využije alebo nie.

♦ Dom Charitas zisťuje potreby a záujmy záujemcu o službu za aktívnej účasti klienta, aby mohol posúdiť, či ponúkaná služba môže tieto potreby uspokojiť.

♦ Záujemca o službu je prijímaný podľa definovaných kritérií a pravidiel pre prijímaciu procedúru.


Dopad sociálnej služby na život klienta

 

Poskytovanie sociálnych služieb zasahuje do súkromia človeka – klienta, a ovplyvňuje jeho denný režim, usporiadanie života, jeho kontakty atď. Dom Charitas uvedomujúc si túto skutočnosť dbá na to, aby klient čo najmenej pociťoval svoje obmedzenia a zamestnanci aby nezneužívali ich postavenie a pomáhali im sa s týmito obmedzeniami vyrovnať a tak im zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život. Pôsobenie sociálnej služby sa do každodenného života klienta neodráža negatívne, neobmedzuje jeho vzťahy s blízkymi ľuďmi ani s ľuďmi s miestnej komunity – obce, neznižuje rešpekt voči jeho osobe a nenúti ho žiť bez možnosti ovplyvňovať život okolo seba.

♦ Využívanie služieb nebráni klientom žiť bežným rytmom života ( deň – noc, všedný deň – sviatok, doma - vonku ).

♦ Klienti spolupôsobia pri zmenách programe služby. 

♦ Personál nenarušuje súkromie klientov s výnimkou situácií nevyhnutne potrebných a to sa uskutočňuje s patričným taktom a z rešpektovaním ich súkromia.

♦ Spôsob oslovovania a jednania personálu s klientami zodpovedá normám spoločnosti, ba skôr pripomína rodinné prostredie.

♦ Zamestnanci napomáhajú klientom pri kontakte s prirodzenou komunitou a spoločenstvom v obci, pričom im poskytujú potrebnú potrebu a pomoc. 

♦ Dom Charitas podporuje kontakty klientov s príbuznými a vytvára na to vhodné podmienky.

♦ Dom Charitas nezamedzuje rozvoj dôverných vzťahov medzi klientani a vytvára preň potrebný priestor.

♦ Klientom je poskytovaná bežná starostlivosť o telesné a duševné zdravie. V maximálne možnej miere zabezpečuje aj duchovné potreby klientov.

♦ Spôsob uskutočňovania vyššie uvedených kritérií je zmluvne zakotvený.


Náväznosť na ďalšie služby

Kvalitná a účinná sociálna služba nemôže byť izolovaná. Spolupracujeme so špecializovanými pracoviskami a ďalšími odborníkmi, ktorých zručnosti a znalosti potrebujeme pre uspokojenie špeciálnych potrieb svojich klientov v najrôznejších oblastiach, s bežnými inštitúciami zo systémov ako je školstvo, zdravotná starostlivosť a sprostredkovanie práce (napr.ručné práce). Klienti by mali mať možnosť využiť služby, s podporou ktorých sa budú môcť vrátiť do bežného spoločenstva, alebo tam zostať. Tiež to musí byť trvalým cieľom pôsobenia sociálnych služieb – ich existencia nemôže byť postavená na separácii klientov so špeciálnymi potrebami do špecializovaných zariadení. Domy Charitas musia byť pripravené a podporovať spoluprácu v tomto duchu. Našou snahou nie je nahradzovať bežné systémy, školstvo, zdravotníctvo, kultúra ale práve ich dopĺňanie.


Prostredie a materiálno-technické zázemie

Pre poskytovanie kvalitných služieb je dôležité tiež prostredie a vybavenie, najmä z dvoch hľadísk. Ide o technické zabezpečenie služieb ale tiež o to, aby služby boli poskytované v takom prostredí, ktoré je dôstojné, slušné, zodpovedá svojim charakterom potrebám klientov, a neznižuje spoločenské postavenie ľudí, ktorí služby využívajú. Spišská katolícka charita dbá na to, aby boli naplňované všetky platné všeobecne záväzné právne normy.


Efektivita a zvyšovanie kvality služieb

Kvalita sa odvíja od vyváženia a uspokojenia potrieb všetkých záujmových skupín. V prípade sociálnych služieb sa to týka najmä Domu Charitas, klienta a tiež personálu. Vedenie Spišskej katolíckej charity sleduje spokojnosť všetkých týchto skupín, najmä klientov. Spišská katolícka charita má definovaný a zaužívaný systém pre zabezpečovanie spokojnosti klientov a aj pracovníkov na všetkých úrovniach. Súčasne služba napĺňa stanovené všeobecné ciele sociálnych služieb a individuálne ciele jednotlivých klientov. 

Spišská katolícka charita dbá na to, aby služby, ktoré poskytuje boli poskytované efektívne a kvalitne mali tendenciu sa aj naďalej skvalitňovať. Do kontroly kvality a jej zvyšovania zapája klientov aj vlastných pracovníkov.  

Autor: milan.ferenčík e-mail | 26. 11. 2008 | 11.05 | Prečítané: 5867

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW